Acasă Regulamentul platformei

Regulamentul platformei

1.1. Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (în continuare – Platforma) este o structură neinstituționalizată și apolitică, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora.

1.2. Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și de monitorizare în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și la relația dintre RM și UE.

1.3. Obiectivul general al Platformei este promovarea valorilor Uniunii Europene și a procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, precum și de a spori cooperarea regională și pe plan internațional.

1.4. Platforma nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau vreo persoană în funcţie publică şi nu poate folosi resursele sale pentru finanţarea acestora.

1.5. Denumirea completă este: Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Denumirea abreviată este PN a FSC PaE.

1.6. Platforma se constituie pe termen nedeterminat.

2.1. Platforma se constituie şi îşi desfăşoară activitatea respectând următoarele principii:

 • participare benevolă şi egalitate în drepturi a tuturor membrilor;
 • neangajare politică;
 • transparenţă, responsabilitate şi flexibilitate;
 • autonomie membrilor Platformei;
 • participare civică activă a membrilor la activitățile Forumului, ale Platformei Naționale și ale grupurilor de lucru;
 • parteneriat cu autorităţile de stat, sectorul privat, mass media, organismele internaționale și alte rețele și ONG-uri din afara Platformei;
 • Respect reciproc și pluralitate de opinii;

Pentru atingerea scopurilor sale, Platforma îşi propune următoarele obiective:

 • Facilitarea dialogului între membrii Platformei;
 • Informarea transparentă și reciprocă a membrilor despre activităţile desfăşurate, identificarea domeniilor neacoperite şi consolidarea eforturilor membrilor Platformei în aceste domenii;
 • Elaborarea programelor comune de colaborare în vederea promovării integrării europene a Republicii Moldova și informării cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului european;
 • Susţinerea eforturilor instituțiilor publice, ale organizațiilor neguvernamentale și a altor actori din societate în atingerea obiectivului european;
 • Realizarea eforturilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de procesul de implementare a Acordului de Asociere și a Agendei de asociere precum și a subiectelor de interes public și comunitar;
 • Elaborarea documenteleor de poziții, propunerilor de politici publice și a altor documente relevante pentru eforturile de advocacy și sensibilizare a opiniei publice naționale și internaționale;
 • Realizarea activităților cu implicarea membrilor din alte Platforme Naționale din cadrul FSC PaE;
 • Susținerea activităților din cadrul FSC a PaE, prin solidarizare și/sau implicare;

Realizarea proiectelor și inițiativelor tematice în fiecare din Grupurile de Lucru ale Platformei în mod transparent și echidistant.

Calitatea de membru al Platformei poate fi obținută de către organizațiile neguvernamentale, necomerciale și apolitice care sunt active și corespund criteriilor de selecție, întrunesc condițiile prevăzute la p.1.1. Criteriile de selecție și documentele ce trebuie prezentate sunt făcute publice.

4.2. Organizația aplicantă va depune la Secretariatul Platformei o cerere/declarație tipizată de aderare la Platformă cu indicarea Grupului de Lucru din care va face parte. Cererea de aderare va fi examinată și supusă votului la următoarea ședință a Platformei. Calitatea de membru al Platformei se va obține prin votul 50% + 1 din membrii prezenți la ședința Platformei.

4.3. Organizaţiile-membre sunt reprezentate în Platformă de către Preşedinte/Director, care poate delega altă persoană pentru a participa în cadrul ședințelor Platformei.

4.4. Organizațiile membre pot avea reprezentanți în cadrul mai multor grupuri de lucru, dintre care doar în unul poate fi Coordonator de Grup. Indiferent de numărul de participanți din partea unei organizații membre, organizația are un singur vot atunci când în cadrul Platformei se votează.

4.5. Drepturile Membrilor Platformei :

 • De a participa la activitățile organizate de Platformă;
 • De a formula cereri, propuneri, de a exprima opinii asupra subiectelor aflate în dezbatere;
 • De a propune proiecte de declarații, apeluri sau comunicate tematice;
 • De a participa la procesul de elaborare și organizare a campaniilor de promovare a procesului de asociere la UE și de promovare sau multiplicare a bunelor practici europene;
 • de a beneficia de activităţi de instruire în cadrul Platformei;
 • de a utiliza logotipul Platformei și de a menționa apartenența sau implicarea activă în cadrul Platformei, în caz de necesitate, pentru desfăşurarea anumitor activităţi statutare – coordonând acest lucru cu Secretariatul Platformei;
 • de a face parte şi din alte uniuni ale societatii civile, care nu au obiective și scopuri ce contravin principiilor de activitate ale Platformei;
 • de a beneficia de posibilitatea stabilirii unor parteneriate durabile cu organizaţiile din cadrul Forumului, având oportunitatea de a realiza activităţi în comun cu acestea;
 • de a propune și de a participa la elaborarea documentelor Platformei;
 • de a vota și de a fi votat în cadrul alegerilor Facilitatorului Național sau a Coordonatorilor Grupurilor de lucru, conform procedurilor stabilite.

4.6. Membrii Platformei sunt obligaţi:

 • să respecte prevederile prezentului Regulament și deciziile Platformei,
 • să contribuie la realizarea obiectivelor Platformei,
 • să participe activ la promovarea activităţilor Platformei,
 • să nu comită acţiuni ce ar discredita obiectivele Platformei Naționale și ale FSC PaE
 • să nu foloseasca logotipul Platformei pentru alte scopuri decât cele de promovare a valorilor europene și obiectivele Platformei, fiind categoric interzisă folosirea însemnelor Platformei sau logotipul Platformei în campanii electorale, în favoarea unui concurent electoral,
 • să se abţină de la orice activitate politică, utilizând/menționând apartenența sau calitatea de membru al Platformei,
 • să  informeze prin E-mail coordonatorul de Grup și Secretariatul despre activitățile relevante misiunii și obiectivelor Platformei, desfășurate de către organizația membră,
 • să  informeze în scris Secretariatul despre intenția de a se retrage din Platformă, indicând motivele,
 • să participe la ședințele Platformei și ale grupurilor de lucru,
 • să fie receptivi la solicitările Facilitatorului, Coordonatorului de Grup și ale Secretariatului.
 • să participe activ la activitățile ce țin de informarea opiniei publice despre procesul de integrare europeană.

4.7.  Calitatea de membru al Platformei se pierde în următoarele situaţii:

 1. a) la cererea scrisă a organizației-membre privind retragerea acesteia din Platformă;
 2. b) în cazul desfiinţării Platformei;
 3. c) prin excludere, în cazul în care organizația membră a lipsit nemotivat de la 3 ședințe consecutive ale Grupului de Lucru și/sau 3 ședințe consecutive ale Platformei.
 4. d) prin excludere, în caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

Calitatea de membru este retrasă prin votul majorității membrilor prezenți la ședința Platformei.

Platforma este organizată în 5 Grupuri de Lucru, fiind coordonate de câte un Coordonator și de Secretarul și Facilitatorul Platformei.

5.2. Platforma își stabilește prioritățile și își realizează activitățile în conformitate cu deciziile Forumului Societății Civile al PaE. Facilitatorul Platformei este membru al Comitetului de Coordonare al FSC PaE.

5.3. Activitatea Platformei este coordonată de către Facilitatorul Platfomei, de coordonatorii Grupurilor de Lucru (5)  şi de către Secretariatul Platformei (în continuare – Secretariat), care îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.

5.4. Facilitatorul Platformei Naționale este ales prin majoritatea simplă a participanților la Adunarea Platformei Naționale, convocată în acest scop. La Adunarea Platformei, facilitatorul în funcție prezintă un raport pentru întreaga perioadă de activitate.

5.5. Atribuțiile Facilitatorului

 • reprezintă Platforma Națională la nivel național și internațional
 • coordonează comunicarea cu Secretariatul FSC PaE și Comitetul Coordonator al FSC PaE și Grupurile de Lucru
 • organizează în comun cu Secretariatul și Coordonatorii de Grup, convoacă și conduce ședințele Platformei
 • ia decizii urgente ce vizează activitatea Platformei, atunci când opinia membrilor nu poate fi consultată
 • coordonează activitatea Secretariatului
 • Participă la elaborarea priorităților de activitate ale Platformei
 • Coordonează elaborarea de declaraţii şi alte documente ale Platformei
 • Supune votului subiecte privind adoptarea sau retragerea calității de membru al Platformei
 • Informează cu regularitate membrii Platformei privind activitatea sa în calitate de Facilitator.

5.6. Grupurile de Lucru și Coordonatorii Grupurilor

Membrii Platformei sunt obligați să facă parte din unul din următoarele grupuri de lucru:

 1. Grupul de Lucru 1:  Democrație, drepturile omului, bună guvernare și stabilitate
 2. Grupul de Lucru 2: Integrare economică și corelare cu politicile UE
 3. Grupul de Lucru 3: Mediu, schimbări climatice și securitate energetică
 4. Grupul de Lucru 4: Contacte Interumane
 5. Grupul de Lucru 5: Politici de muncă și dialog Social

5.7. Coordonatorii Grupurilor de lucru sunt aleși de către membrii Platformei Naționale, participanți în cadrul Grupului de Lucru corespunzător, prin votul majorității membrilor grupului respectiv (prezenți la ședință). Coordonatorii GL sunt aleși pentru un mandat de un an cu posibilitatea de a fi reales.

5.8. Coordonatorii de Grup au următoarele atribuții:

 • sunt responsabili de organizarea și desfășurarea ședințelor GL
 • coordonează activităților GL
 • facilitează activitățile sub-grupurilor
 • reprezintă Grupul de Lucru în cadrul Consiliului Grupurilor de Lucru, coordonat de către Secretariatul FSC PaE și asigură comunicarea GL cu colegii din UE și GL din cadrul celorlalte Platforme Naționale ale PaE
 • informează Facilitatorul și Secretariatul despre activitatea GL
 • organizează periodic ședințe în cadrul GL (se repetă cu p.1)

5.9. Secretarul Platformei este persoana angajată pe bază permanentă în cadrul PN și are următoarele atribuții:

 • asigură organizarea şedinţelor Platformei și comunicarea între membri;
 • asigură întocmirea, redactarea şi păstrarea proceselor-verbale, deciziilor şi altor documente adoptate;
 • asistă Facilitatorul Național și Coordonatorii GL în realizarea atribuțiilor lor;
 • este responsabil de aspectele logistice din cadrul Platformei;
 • asistă Facilitatorul și Coordonatorii GL în scrierea și implementarea proiectelor pentru Platformă;
 • asigură comunicarea cu secretariatul FSC și alte structuri, inclusiv donatori și parteneri;
 • este responsabil de elaborarea proiectului planului de activități pentru Platformă pe termen scurt, mediu și lung în comun cu Facilitatorul și Coordonatorii GL;
 • este responsabil de promovarea Platformei și informare.

5.10. Comunicarea cu membrii Platformei este asigurată prin organizarea ședințelor periodice ale Platformei și în cadrul ședințelor GL. Totodată, comunicarea oficială în cadrul Platformei va fi asigurată prin intermediul rețelei google-group (eap-np@googlegroups.com) etc.;

5.11. Ședințele Platformei Naționale se vor realiza trimestrial.

5.12. Ședinţe extraordinare vor avea loc ori de cîte ori este nevoie, la iniţiativa scrisă şi motivată a membrilor Platformei, depusă Secretariatului ori la inițiativa Coordonatorilor de Grup și a Facilitatorului.

5.13. Informaţiile despre data, ora, locul desfăşurării şedinţei, proiectele documentelor  ce vor fi discutate la ședință sunt aduse la cunoştinţa tuturor membrilor Platformei de către Secretariat nu mai târziu de 5 zile până la ziua şedinţei ordinare și cu 1 zi înainte de ședința extraordinară.

5.14. Şedinţa este însoţită de întocmirea unui proces-verbal de către secretariat, semnat de Facilitatorul Național. Extrasul procesului verbal al şedinţei se expediază membrilor nu mai târziu de 10 zile din ziua petrecerii şedinţei. Se intocmeste lista participantilor.

5.15. Deciziile se adoptă prin votul deschis cu o majoritate simplă de voturi al membrilor Platformei prezenți la ședință.

5.16. Deciziile se semnează de către Facilitatorul Național și Secretar, se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor şi se păstrează de către Secretariat.

6.1.  Responsabil pentru monitorizarea respectării prezentului Regulament sunt Facilitatorul, Secretariatul Platformei Naționale și Coordonatorii GL;

6.2. Toate problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Platformei sunt rezolvate pe cale amiabilă.

Completat la
Adunarea Platformei Naționale din 31 mai 2019

Adunarea Platformei Naționale din 19 septembrie 2019

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY