Invita?ie la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realizarea Politicii Europene de Vecin?tate mai mult...

Cum func?ioneaz? CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participan?i facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost înfiin?ate ?i func?ioneaz? pentru a discuta problemele legate de platformele tematice ?i îmbog??i ordinea de zi. mai mult...

http://www.eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://www.eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://www.eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://www.eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

Despre Parteneriatul Estic

 

Consolidarea capacitatilor Platformelor Nationale in cadrul Parteneriatului Estic

Implementarea proiectului "Consolidarea capacitatilor Platformelor Nationale in cadrul Parteneriatului Estic"" continua.

Descarcati activitatile planificate in cadrul proiectului aici...

 

 

Despre Parteneriatul Estic


Uniunea European? (UE) este interesat? în stabilitatea, buna guvernare ?i dezvoltarea economic? de-a lungul grani?elor sale estice. În acela?i timp, partenerii no?tri din Europa de Est ?i Caucazul de Sud au tendin?a de a intensifica rela?iile sale cu UE.

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realiz?rile Politicii Europene de Vecin?tate (PEV), care a fost dezvoltate în anul 2004. PEV sunt adresate celor 16 vecini din sud ?i est, iar scopul acestor politici este de a consolida securitatea ?i stabilitatea, precum ?i prevenirea apari?iei de noi diviziuni între UE extins? ?i vecinii s?i.
Recentele extinderi ale UE au sc?zut distan?ele geografice ?i a stabilit o frontier? comun? cu trei dintre vecini de la est. În acela?i timp, vecinii no?tri au f?cut un drum lung pe calea de transformare spre democra?ie ?i o economie de pia??. Reformele sprijinite de PEV au adus în aceste ??ri mai multe puncte de dezvoltare, care au apropiat aceste ??ri de UE. Cu toate acestea, conflictul din Georgia din august 2008 a demonstrat  cât de sensibile sunt aceste schimb?ri ?i cât de sensibil? este securitatea  în apropierea de hotarele ale UE.

Prin urmare, UE a decis s? mearg? dincolo de PEV ?i ??trimite la vecinii de la est un mesaj politic clar de solidaritate al UE, al?turi de un sprijin suplimentar pentru reforme democratice ?i orientate spre pia?? ?i consolidarea statalit??ii ?i integrit??ii teritoriale.

În decembrie 2008, Comisia European? a prezentat o propunere pentru crearea Parteneriatul Estic (PE) - o dimensiune specific? de est a PEV pentru men?inerea rela?iilor cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova ?i Ucraina. Principiul de baz? al noii ini?iative este de a oferi maxim? posibil?, ?inând cont de realit??ile politice ?i economice ?i a reformelor de stat a fiec?rui partener în cauz?.

În luna mai 2009 la Praga, a fost lansat Parteneriatul Estic (PE) cu scopul ambi?ios de a pune în aplicare o asociere politic? ?i integrare economic? între UE ?i partenerii s?i r?s?riteni. Acest lucru ar presupune noi acorduri de asociere, inclusiv zonele profunde ?i cuprinz?toare de liber schimb ?i integrarea progresiv? în economia UE. Aceasta ar permite, de asemenea, facilitarea c?l?toriilor în UE, prin liberalizarea treptat? a vizelor, înso?it? de m?suri de combatere a migra?iei ilegale.

Obiectivele Parteneriatului Estic
Obiectivele Parteneriatului estic sunt:

 1. Politic ?i economic, s? apropie ??rile partenere de UE.
 2. Promovarea securit??ii, stabilit??ii ?i a bunei guvern?ri.
 3. Facilitarea parteneriatului între organiza?iile societ??ii civile cu guvernele partenere.
 4. Încurajarea contactelor între oameni prin liberalizarea regimului de vize pe termen llung, pe baz? individual? ?i în condi?iile stabilite.
 5. Îmbun?t??irea securit??ii energetice.
 6. Promovarea reformelor în diverse sectoare ?i protec?ie a mediului ambiant.

 

Valorile Parteneriatului Estic

Parteneriatul Estic se bazeaz? pe angajamentele fa?? de principiile dreptului interna?ional ?i fa?? de valorile fundamentale (în special cele consacrate în conven?ii ale Consiliului Europei), inclusiv:

 • Democra?ia ?i statul de drept
 • Respectarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale
 • Economia de pia?? liber? cu dezvoltarea durabil?Cum ac?ioneaz? Parteneriatul Estic?


Parteneriatul estic include dou? c?i: bilaterale ?i multilaterale. Calea bilateral? este conceput? pentru a crea o rela?ie mai strâns? între UE ?i fiecare dintre ??rile partenere. Aceasta include îmbun?t??irea  rela?iilor contractuale fa?? de acorduri de asociere; liberalizarea vizelor într-un mediu sigur, cooperare pentru consolidarea securit??ii energetice a partenerilor ?i a UE; ?i sprijin pentru economia ?i politicile sociale destinate s? reduc? disparit??ile în cadrul fiec?rei ??ri partenere ?i dincolo de grani?e.

Calea multilateral? prevede un nou cadru de cooperare ?i schimbul de bune practici.

Cele patru domenii de cooperare sunt:

 • Democra?ie, bun? guvernan?? ?i stabilitate
 • Integrarea economic? ?i convergen?a cu politicile UE
 • Mediul, schimb?rile climatice ?i securitatea energetic?
 • Contactele dintre oameni


Fiecare platform? a adoptat un set de obiective fundamentale realiste, care pot s? contribuie activ la Parteneriatul Estic. Programele de lucru au fost adoptate pentru a r?spunde acestor obiective, cu un proces de revizuire ?i elaborarea unui plan.

Pentru mai multe informa?ii pe platforme Parteneriatul estic, face?i clic pe link-ul urm?tor:
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm

Ini?iativelor cheie

În plus, Parteneriatul estic a lansat ini?iative cheie, care sunt programe specifice menite s? sprijine obiectivele Parteneriatului estic ?i s? ob?in? rezultate tangibile:

 • Programul integrat de gestionare a frontierelor.
 • Fondul pentru IMM-uri.
 • Pie?ele regionale de energie electric?, eficien?? energetic? ?i cre?terea utiliz?rii energiei din surse regenerabile.
 • Preg?tirea ?i prevenirea dezastrelor naturale ?i provocate de om.
 • Promovarea unui management de mediu eficient.


Pentru a ob?ine mai multe informa?ii despre ini?iativele emblematice Parteneriatului estic, v? rug?m s? consulta?i link-ul urm?tor:
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/index_en.htm

Finan?area

În conformitate cu declara?ia Parteneriatului Estic, din martie 2009 adoptat? de Consiliul Europei, pentru a atinge obiectivele Parteneriatului Estic cu UE va cre?te sprijinul financiar.

Pentru a r?spunde noilor cerin?e de cooperare, împreun? cu lansarea Parteneriatului Estic, Comisia a alocat 600 milioane € pentru perioada 2010-2013, inclusiv 350 milioane de noi fonduri. Cu toate acestea, toate fondurile alocate în cadrul Instrumentului de vecin?tate ?i parteneriat estic pentru ?ase ??ri partenere, ar trebui s? fie considerat? ca un mijloc de sprijinire a Parteneriatului Estic.

Pentru mai multe informa?ii privind proiecte specifice PE, a se vedea: http://www.enpi-info.eu/indexeast.php?lang_id=450

Programul reuniunii

Reuniunile ?efilor de stat ?i de guvern care fac parte din Parteneriatului Estic vor avea loc la fiecare doi ani. Mini?trii Afacerilor Externe se vor întâlni în fiecare an.
Sesiunile ordinare  care se vor organiza(o dat? la 6 luni)  în cadrul celor patru platforme tematice a Parteneriatului Estic. În cadrul fiec?rei platforme exper?ii se vor întâlni în grupuri pentru a discuta probleme specifice. Pân? în prezent, au fost create urm?toarele grupe:

 • Grupul de gestionarea integrat? a frontierelor
 • Grupul de la Anti-Corup?ie
 • Grup domeniul reformei sistemului judiciar
 • Grupa privind reforma administra?iei publice
 • Grupul de Comer?
 • Partid asupra IMM-urilor
 • Grup privind protec?ia mediului ?i schimb?rile climatice


Mai multa informa?ie poate fi g?sit? aici: http://eeas.europa.eu/eastern/docs/calendar_en.pdf

English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 39 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us